Roboty budowlane

fdPrzechodząc do sedna tematu należy parę słów poświecić opisowi tego, czym są roboty budowlane. Każdy z nas prostymi i własnymi słowami byłoby w stanie stwierdzić czym są roboty budowlane, jednak warto także przyjrzeć się robotom budowlanym z drugiej strony, czyli ze strony prawnej. Prawo budowlane stwierdza, że roboty budowlane to budowa oraz prace, które polegają na wszelkiej przebudowie, remoncie, montażu bądź też rozbiórce obiektu budowlanego. Oprócz prawa budowlanego istnieją również przepisy, które stwierdzają jak mają być wykonywane roboty budowlane przez osoby pracujące w procesie budowlanym.

Do tych przepisów zalicza się między innymi przepisy dotyczące ochrony przeciw pożarowych, przepisy techniczno-budowlane, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy itd. Przede wszystkim roboty budowlane są realizowane na zlecenie inwestora. Inwestor za pomocą projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi. Poza tym podczas wykonywania tych prac mogą być potrzebne takie osoby jak archeolog, geolog czy geodeta. Roboty budowlane zaczynają się wraz z rozpoczęciem prac przygotowawczych. Prace przygotowawcze dotyczą przede wszystkim przejęcia placu budowy, na którym będą prowadzone prace. Każda osoba będąca na placu budowy przejmuje pewne obowiązki np. Kierownik budowy sprawuje nadzór i jest odpowiedzialny za roboty budowlane.